دامنه خدمات

دامنه خدمات آیریک

1

مشاوره

2

طراحی

3

اجرا

4

نظارت

5

مشارکت

دامنه خدمات آیریک

خدمات قابل ارائه توسط انبوه سازی عمارت ماندگار آیریک دامنه وسیعی شامل طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و تاسیسات زیربنایی می باشد. رئوس این خدمات به شرح زیر می باشد:مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی و ارائه طرح های توجیهی (business plan)
مکان یابی
برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها
مطالعات مهندسی پایه
(خدمات مهندسی مرحله اول)
مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه طرح اجرایی (خدمات مهندسی مرحله دوم)
انجام خدمات مهندسی در مرحله اجرای کار (خدمات مهندسی مرحله سوم)
طراحی و اجرای انواع پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و تاسیسات زیربنایی
مدیریت ساخت و کنترل پروژه های عمرانی
بازسازی بناهای فرسوده و سنتی
اجرای انواع اسکلت (بتنی، فلزی و ...)
سرمایه گذاری